2011

Éxito da convocatoria de rodas de homes contra a Violencia de Xénero

Outubro 24, 2011
O Congreso Iberoamericano de Masculinidade e Equidade: Investigación e Activismo (CIME 2011) aproba a “Declaración de Barcelona: Axenda dos homes pola igualdade”
Roda de hombres en Santander contra a violencia machista. Foto: Concello de Santander.
O pasado venres, 21 de Outubro, para conmemorar a primeira manifestación de homes contra a violencia machista que se fixo en Sevilla en 2006, persoas de máis dunha trintena de pobos e cidades de España participaron nas denominadas “rodas de homes contra a violencia machista”. Neste día, as persoas que asistiron fixeron un chamamento público para a participación nos actos do 25 de Novembro, Día Mundial contra a Violencia de Xénero.
Pero, ademais, este ano a data coincidiu practicamente coa celebración en Barcelona do Congreso Iberoamericano de Masculinidade e Equidade: Investigación e Activismo (CIME 2011), no que se aprobou a denominada “Declaración de Barcelona: Axenda dos homes pola igualdade”, co seguinte texto (a tradución é de EnlazaVigo):
“Algúns dos aspectos nos que os homes pola igualdade coincidimos e que poden formar parte da nosa axenda común hoxe son, entroutros:
1. Rexeitamos o exercicio do poder patriarcal e renunciamos aos privilexios que del se derivan.
2. Denunciamos todas as formas de violencia machista hacia as mulleres, fomentando a revisión crítica do sexismo interiorizado e desenvolvendo un traballo de sensibilización e prevención desta violencia entre os homes; apostando pola defensa dos Dereitos Humanos e a resolución pacífica dos conflitos.
3. Así mesmo, rexeitamos outras violencias machistas (bulling, homofobia, transfobia).
4. Promovemos a corresponsabilidade dos homes e os coidados compartidos, con especial referencia á responsabilidade dos homes no noso propio coidado e no das personas dependentes e maiores, apoiando medidas de conciliación da vida laboral e personal.
5. Impulsamos a paternidade activa e responsable, fomentando a implicación dos pais e na mellora das habilidades para a crianza, sendo incluidos nos cursos de preparación ao parto, primeiros coidados e coidado da nai. Neste sentido, reivindicamos que os permisos de maternidade e paternindade sexan iguais, intrasferibles e pagados a cargo da Seguridade Social ao 100 por cento do salario.
6. Apostamos pola coeducación na comunidade educativa para transmitir valores que axuden a medrar, tamén aos mozos, como axentes activos de igualdade. Esto ten que servir para previr o abandono escolar, as condutas disruptivas, o maltrato entre o alumnado e as actitudes machistas que rematan perxudicando a formación da poboación adolescente.
7. Apostamos por unha linguaxe igualitaria, que non represente nin sosteña o modelo de dominación sexista.
8. Defendemos as cuotas paritarias e de presenza de mulleres e homes, tanto nos cargos de responsabilidade pública e empresarial, como en tarefas de coidado e ensinanza.
9. Recoñecemos os diferentes xeitos de ser home, así como os dereitos cívicos e humanos das distintas expresións da sexualidade, superando a patoloxización, a homofobia e a transfobia.
10. Revisamos as expresións da nosa sexualidade baseadas no dominio, para gozar dunha sexualidade libre, respectuosa e consentida. Manifestámonos, por conseguinte, en contra da trata de seres humanos vencellada á prostitución e á explotación sexual de menores.
11. Propiciaremos a millora da saúde física e emocional dos homes, visibilizando os custes dos xeitos dañinos de ser home, que reducen a nosa esperanza e calidade de vida, ademais de xenerar graves problemas de saúde pública.
Como fase inicial desta axenda común, propoñemos concentrar e coordinar estratexias, campañas e accións e torno a dúas datas:
  • 21 de Outubro, cabodano da primeira manifestación de homes contra a violencia machista celebrada en Sevilla en 2006 e que, dende entón serviu para agrupar aos homes contra esta violencia en todo o Estado español, e movilizalos á participación nos actos do 25 de Novembro, Día Internacional de Erradicación da Violencia contra as Mulleres.
  • 19 de Marzo, recollendo a idea dos compañeiros de Xerez, celebrar o “día do pai igualitario” e de promoción da paternidade plena, coidadora e responsable. Esta data concentrará as nosas accións a favor dos coidados compartidos e a paternidade corresponsable, reivindicando os permisos de maternidade e paternidade iguais, intransferibles e pagados a cargo da Seguridade Social ao 100 por cento da base.
Estas datas concretas son unha referencia aberta a novas propostas e acordos por parte dos homes pola igualdade. Do mesmo xeito poderemos quizáis no futuro engadir outras.
E propoñemos avanzar cara unha coordinación que sume sinerxias e forzas, ofrecendo unha mensaxe máis nidia á sociedade, aos homes e ás Administracións públicas. Deste xeito, poderemos presentar as nosas propostas, que agardamos que se materialicen en forma de reformas, medidas e políticas con homes, necesarias para erradicar a desigualdade de xénero das nosas vidas e da sociedade.
Queremos aproveitar a celebración do Congreso Iberoamericano de Masculinidades e Equidade para que o movemento de homes pola igualdade dea un paso adiante en canto a coordinación e proxección social. Queremos que máis homes coñezan e compartan as nosas propostas, avanzando en canto a nosa incidencia entre a poboación masculina, algo imprescindible cara á necesaria transformación social que temos pendente no noso país”.

Barcelona, 8 de Outubro de 2011

Webs de referencia:

Source: 2011-2013

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply